15 اسفند روز درختکاری

15 اسفند روز درختکاری

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

روز درخت‌کاری یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن نهال می‌شوند. این روز معمولاً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است. در ایران، ۱۵ اسفندماهِ هر سال است.در ایران هفته منابع طبیعی از ۵ تا ۱۲ مارس برای گرامی‌داشتِ گیاهان تعیین شده است.

ادامه مطلب