کارکرد مشتری مداری در دنیای امروزی

کارکرد مشتری مداری در دنیای امروزی

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۶

عنوان مشتري مداري، امروزه جذابيت بيشتري را در بين تحقيقات بازاريابي يافته است. در سال هاي اخير رشد تعداد شركت هايي كه منابع خود را به صورت قابل ملاحظه اي در جهت برنامه هاي مشتري مدارانه صرف مي نمايند بيشتر شده است. داشتن ارتباط سودمند متقابل و طولاني مدت با مشتري ها براي مدت ها هدف اكثر شركت ها بوده است .

ادامه مطلب