لزوم بازاریابی اینترنتی در کسب و کارهای زنجیره ای

لزوم بازاریابی اینترنتی در کسب و کارهای زنجیره ای

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۶

تغییر، تحول و نوآوري در ابعاد مختلف زندگي همواره جزء جدائي ناپذیر نظام هستي بوده است. این نوآوري ها و پدیده هاي نوین تمام جنبه هاي زندگي بشر را تحت تأثیر قرار داده اند. دنیاي كسب و كار و اقتصاد نیز جزئي از زندگي بشر مي باشد و از موج نوآوري و تغییر در امان نمانده است. شاید به جرأت بتوان گفت زمینه هایي كه بیشترین تأثیر پذیري را از تغییر و نوآوري داشته اند، در حوزه كسب و كار و اقتصاد قرار دارند.

ادامه مطلب